Valikko Sulje

Haluatko Sienalaiseksi?

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä

a)     taiteilijajäsenet

b)    henkilöt, jotka työssään ja toiminnassaan ovat osoittaneet aktiivista mielenkiintoa kuvataiteisiin sekä niiden tuntemusta

c)     taiteita harrastavat jäsenet, jollaisiksi katsotaan seuran vuosinäyttelyyn osallistuneet henkilöt

d)    Kannattajajäsenet, joiden tiedetään tuntevan mielenkiintoa yhdistyksen tarkoitusperää kohtaan ja jotka haluavat olla mukana sen työn tukemisessa

 

Haluatko sienalaiseksi?  Laita sähköpostia, jossa kerrot nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi, osoitteeseen  taiteilijaseurasiena(a)gmail.com  . Yhteydenoton jälkeen maksa jäsenmaksu Sienan tilille ja hep, olet sienalainen! Lisätietoa hallituksen jäseniltä, yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta.

 

 

Yhdistyksen säännöt (hyväksytty 30.09.2010)

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saarijärven taiteilijaseura ry. ja sen kotipaikka on Saarijärvi

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteita, tukea taiteen harjoittajia, syventää taideharrastusta ja toimia taiteilijoiden ja taidetta harrastavan yleisön lähentäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä ja tapahtumia ja kilpailuja sekä myöntää stipendejä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää vuosittaisen jäsenmaksun.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä

a)     taiteilijajäsenet

b)    henkilöt, jotka työssään ja toiminnassaan ovat osoittaneet aktiivista mielenkiintoa kuvataiteisiin sekä niiden tuntemusta

c)     taiteita harrastavat jäsenet, jollaisiksi katsotaan seuran vuosinäyttelyyn osallistuneet henkilöt

d)    Kannattajajäsenet, joiden tiedetään tuntevan mielenkiintoa yhdistyksen tarkoitusperää kohtaan ja jotka haluavat olla mukana sen työn tukemisessa

e)     kunniajäsenet, jollaisiksi voidaan valita ansioituneita taiteilijoita ja muulla tavalla yhdistyksen toimintaa ansioituneesti tukeneita henkilöitä

f)      kunniapuheenjohtajat, jollaisiksi voidaan valita ansioituneesti yhdistyksessä toimineita jäseniä

A), b), c) ja d) kohtien jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun. E) ja f) kohdan jäseniltä jäsenmaksua ei peritä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erotta jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kolmena vuotena peräkkäin tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytyä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkistajaa ja heille varatilintarkastajat
  10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljässosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tietosuoja:

Saarijärven taiteilijaseura Siena ry:n jäsenrekisteri

Jäsentietoja käytetään yhteydenpidossa yhdistyksen ja jäsenten välillä. Jäsenestä tallennetaan nimi, yhteystiedot sekä jäsenmaksun maksamishistoria.Kun jäsen erotetaan tai jäsen itse eroaa, häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä. Tiedot saadaan jäseneltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsenrekisteriä hallinnoi pääasiallisesti jäsen- ja tiedotusvastaava. Jäsenrekisteriin on käyttöoikeus hallituksen jäsenillä.

Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena/sähköpostitse rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle (jäsenvastaava). Jäsenellä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisena/sähköpostitse rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle (jäsenvastaava). Jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä mielipidetutkimusta varten.

Sienan jäsenmaksu vuodelle 2022 on 15 euroa (vuosittainen jäsenmaksu vahvistetaan keväällä vuosikokouksessa).

Sienan tilinumero jäsenmaksun maksamista varten: FI06 5102 0020 0033 11 . Viestikenttään jäsenen nimi.